Cemal Kaşıkçı Cinayeti

2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan ve günler sonra öldürüldüğü açıklanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kim olduğunu merak edenler için bilinmesi gerekenler… 13 Ekim 1958 tarihinde Suudi Arabistan’nın Medine şehrinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta eğitimini Suudi Arabistan’da tamamlayan Kaşıkçı, 1982’de…

Din, Toplumsal Sorunlar ve Terör

20. yüzyıl boyunca insanların meşgul eden sorunların başında gelen terör, amaçları ve yöntemi itibariyle dinle bir arada düşünülmesi neredeyse imkansız olan bir kavramdır. 20. yüzyılda daha çok kendini Marksist sol örgütlerle gösteren terör, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla düşüş gösterse de, daha sonra kendini İslam’la refere eden…

Irk ve Etnisiteye Dayalı Çağdaş Sosyolojik Kuramlar

İlk yazımızda ırk, etnisite ve din arasındaki ilişkiye değinmiştik. Bu yazımızda ise ırk ve etnisitiye dayalı çağdaş sosyolojik kuramlardan bahsedeceğiz. >> Primordiyalist (İlkselci) Kuramlar >> Enstrümentalist (Araçsalcı) Kuramlar >> Konstrüktivist (Yapısalcı) Kuramlar >> Irk ve Etnisitenin Kökeni, Asimilasyon ve Çokkültürlülük Tartışmaları Primordiyalist (İlkselci) Kuramlar İlkselci…

Irk, Etnisite ve Din

İnsanlık tarihinde ırk ve etnisite sorunlarından kaynaklanan etnik ilişkiler; imha politikası, nüfus mübadelesi, çoğulculuk gibi örneklerle tezahür etmiş, her zaman gündemin belirleyicileri arasında var olagelmiştir. >> Irk ve Etnisiteyle İlgili Temel Kavramlar >>> Irk >>> Etnisite Din ve etnisite arasında derin ve yakın ilişkiler bulunmakla…

Toplumsal Bütünleşme ve Din

Sosyoloji tarihinde, en orijinal sosyolojik görüşler, toplumsal çalkantı ve kriz dönemlerinde atılmıştır. Aydınlanma ve sonraki süreçte ortaya çıkan toplumsal istikrarsızlık, özellikle Emile Durkheim’ın önderliğinde toplumsal bütünleşmenin nasıl mümkün olacağına dair çalışmalara yöneltmiştir. Hemen her devirde toplumsal bütünleşme ve ahenk, her toplum için önemli bir sorun…

Aile ve Din

İnsanlığın ilk dönemlerinde kan bağının bir araya getirdiği bir topluluk olmaktan ziyade, kutsal bağların bir arada tuttuğu dini bir cemaat olan aile, kutsallık ve dinle olan bağını nasıl geliştirdi; modern zamanlarda aile ve din ilişkisi nasıl; yazımızda bu sorulara cevap arayacağız. >> Arkaik Dönemde Din…

Toplumsallaşma ve Din

Toplumsallaşma, sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve siyaset-bilimciler tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Antropologlar, kültüre girme olarak tanımlarken; psikologlar, bireysel gelişimin çeşitli yönleri üzerinde durmuştur. Siyaset bilimciler, siyasal davranışların gelişmesi yönüne bakarken, sosyologlar ise bireyin sosyo-kültürel ortama uyumunu düzenleyen kişisel özelliklerin edinilmesi olarak tanımlamıştır. Toplumsallaşmanın en önemli iki…

Küreselleşme ve Din

Küreselleşme Teorileri Küreselleşme teorisyenlerinin düşünceleri, bütün ulus-devletlerin sınırlarının kalkacağını savunan aşırı küreselleşme teorisi, küreselleşmenin ulusal ekonomik gelişmeyi açıklamak üzere geliştirildiğini iddia eden septik küreselleşme teorisi ve dünya düzenini şekillendirecek, birçok alandaki gelişmenin arkasındaki güdüleyici güç olarak küreselleşmeyi gören dönüştürücü küreselleşme teorisi olmak üzere üç gruba…

Mikro Sosyolojik Din Teorileri

Sosyal Aksiyon Teorisi ve Din: Max Weber (1864-1920) Weber’e göre, insanların davranışlarının arka planında dünya tasavvurlarından neşet eden dünya görüşü ve anlamlar vardır. Din de, bir sosyal eylem olarak taşıdığı anlam itibariyle, bireylerin dünyada iyi bir hayat sürme umuduyla ilgilidir. Eylemleri rasyonel ve rasyonel olmayan…

Mary Chayko ve Dijital Uçurumun Nedenleri

Bu yazımızda, Mary Chayko’nun ‘Süper-bağlantılı Tekno Hayat‘ kitabı merkeze alınarak kitapta bahsedilen internet, sosyal medya ve dijital erişimin küresel etkileri, dijital erişim imkanlarına sahip olmayan dünyanın bazı coğrafyalarında bu eşitsizliğin nedenleri, kültürel farklar, bilgisayar korsancılığı ve yurttaş gazeteciliği konuları kısaca anlatıldı. Mary Chayko kitabında ‘süper-bağlantılı…