Oğuz Türk Dil Grubu

Türk dili, Türkiye coğrafyasının ötesinde konuşulan bütün lehçe ve şivelerin bütününe verilen isimdir. Oğuz, Karluk, Sibirya gibi birçok gruba ayrılmıştır. En yaygın coğrafyada, en fazla konuşulan Türk Dil Grubu, nitekim Oğuz Türkçesi veya Oğuz Türk Dil Grubu olarak adlandırılan Türk Lehçesidir. En sistemli, geniş kaynak…

Türk Dilleri ve Türkçe

Türk dili en eski dillerden birisidir. En eski yazılı kaynaklara sahip dillerdendir. Dil yapısı olarak Sümerce de Türk dillerinden kabul edilmektedir. Türkiye Türkçesi olarak bilinen Türkçe, aslında Türk dillerinin yalnızca bir koludur. Genel olarak Türk Dili günümüzde Orta Asya, Acem Diyarı – Horasan (İran), Anadolu,…

Ukba Nedir?

Osmanlı Türkçesine has sözcüktür. Türkçenin zenginliği, diğer ellerin kültürcük etkisinin Türkçe ile birleşmesiyle farklı manalarda kullanılabilen özgün sözcüklerdendir. Sözcük kökeni kök yapısı bakımında Arapçadır. Mana bakımından Osmanlı Türkçesinde “Ahiret, Öbür Dünya, Baki Âlem, Sonsuz Dünya” demek olmakla beraber, “ceza” anlamına da gelmektedir. Aynı zaman da…

Alfabenin Tarihi Gelişimi

“Alfabe” kelimesi Fransız kökenli olup, Türkçesi “Abece” olarak bilinir. Alfabe sözcüğünün sözlük anlamı farklılık gösterse de temelde bir dilin yazı haline dönüştürülmesine vesile simgelerin bütünü denilebilir. Alfabeler dillerin eserleşmesini, gelişip yaygınlaşmasını sağlayan araçlardır. Neredeyse her toplum ve kavmin kendine özgü dili ve her dilinde kullanıldığı…

Makale Nedir?

Bir konuda bilgi sunma ve gerçeği ortaya kayma özelliği taşıyan; bir fikir-düşünce savunan ve de bir tezi kanıtlama amacı güden yazılara makale denilir. Temel öğesi fikirdir. Makale yazarı, herhangi bir konuya ilişkin fikirlerini, belli bir kanıt, belge ve inandırıcı ispat verileri kullanarak okuyucuyu bilgilendirmeyi hedefler.…

Tatarca Nasıl Bir Dil?

Kazan Tatarcasında birden fazla alfabe kullanılmaktadır. Kiril, Latin, Arap ve Yañalif Alfabesi… Tatarcada master ekleri Türkçeden farklıdır. “-mek, -mak” ekleriyle değil, “-u, -ü, -w” ekleriyle mastar yapılır. Kalın ünsüzlerden sonra –u, ince ünsüzlerden sonra da –ü gelirken, ünlülerin hepsinden sonra –w eki gelmektedir. Misal; Baru…

Edebi Türler Nelerdir?

Yazının insanlık tarihine sunduğu fayda ve olanlarla birlikte gelişen yazın sanatı, edebiyat silsilesi ve gökçeyazın türevleri kendi içinde birçok türün oluşmasına da katkı sağlamıştır. Birçok edebiyat ve dil bilgisi kaynaklarında edebi türleri ki çeşitte incelendiğini öngörse de aslında üç alan olarak kabul etmek akıllıca olacaktır.…

Edebiyat Akımları

Edebiyat, resim, müzik, mimari ve heykel gibi farklı sanal dallarıyla alakalı meydana çıkmış, belli bir öngörü ve fikir anlayışını ifade eden sisteme ve benimsemeye “Akım” denilir. Bazen aynı akımın sanat, edebiyat ve hatta mimariyi etkilediği görülmüştür. Dolayısıyla bir akım, sadece bir sanat dalıyla sınırlı kalmamaktadır.…

Farsça Nasıl Bir Dil?

Günümüzde İran, Afganistan ve Tacikistan gibi ülkelerde konuşulan ve sağdan sola yazılan bir dil olup, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran gurubuna mensuptur. Yarı çekimli dillerdendir. Farsça geniş zaman ve emir kipi haricinde bütün zamanlar çekimli ekler yardımıyla yapılmaktadır. Bu ekler kelimenin başına, ortasına ve de soruna…

Hermann Hesse ve Siddhartha

Alman ve İsviçre asıllı şair, romancı ve ressamdır. 2 Temmuz 1887’de gözlerini hayata açmış, 1946’da Nobel Edebiyat Ödülü ile şereflendirilmiş ve birçok kıymetli eser insanlığın hizmetine sunmuştur. 9 Ağustos 1962’de hayata gözlerini yummuş kıymetli şair ve yazarlardandır. Babası Baltık Alman olup, Estonya göçmenidir. Annesi, Swabyan…