Din, Toplumsal Sorunlar ve Terör

20. yüzyıl boyunca insanların meşgul eden sorunların başında gelen terör, amaçları ve yöntemi itibariyle dinle bir arada düşünülmesi neredeyse imkansız olan bir kavramdır. 20. yüzyılda daha çok kendini Marksist sol örgütlerle gösteren terör, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla düşüş gösterse de, daha sonra kendini İslam’la refere eden…

Irk ve Etnisiteye Dayalı Çağdaş Sosyolojik Kuramlar

İlk yazımızda ırk, etnisite ve din arasındaki ilişkiye değinmiştik. Bu yazımızda ise ırk ve etnisitiye dayalı çağdaş sosyolojik kuramlardan bahsedeceğiz. >> Primordiyalist (İlkselci) Kuramlar >> Enstrümentalist (Araçsalcı) Kuramlar >> Konstrüktivist (Yapısalcı) Kuramlar >> Irk ve Etnisitenin Kökeni, Asimilasyon ve Çokkültürlülük Tartışmaları Primordiyalist (İlkselci) Kuramlar İlkselci…

Irk, Etnisite ve Din

İnsanlık tarihinde ırk ve etnisite sorunlarından kaynaklanan etnik ilişkiler; imha politikası, nüfus mübadelesi, çoğulculuk gibi örneklerle tezahür etmiş, her zaman gündemin belirleyicileri arasında var olagelmiştir. >> Irk ve Etnisiteyle İlgili Temel Kavramlar >>> Irk >>> Etnisite Din ve etnisite arasında derin ve yakın ilişkiler bulunmakla…

Toplumsal Bütünleşme ve Din

Sosyoloji tarihinde, en orijinal sosyolojik görüşler, toplumsal çalkantı ve kriz dönemlerinde atılmıştır. Aydınlanma ve sonraki süreçte ortaya çıkan toplumsal istikrarsızlık, özellikle Emile Durkheim’ın önderliğinde toplumsal bütünleşmenin nasıl mümkün olacağına dair çalışmalara yöneltmiştir. Hemen her devirde toplumsal bütünleşme ve ahenk, her toplum için önemli bir sorun…

Kültür, Dini Nasıl Etkiler?

Bir önceki yazımızda dinin kültürü (ya da toplumu) nasıl etkilediğinden bahsetmiştik. Şimdi de kültürün, dine olan etkisinden bahsedeceğiz… Kur’an’da, büyücülük, muskacılık zemmediliyor, kötüleniyor. Fakat hakkında çok farklı ve ayrıntılı bilgi de verilmiyor. Çok az bilgi var. İslam’dan önce Türklerin yaptığı en güzel şey birincisi, savaşmak;…

Aile ve Din

İnsanlığın ilk dönemlerinde kan bağının bir araya getirdiği bir topluluk olmaktan ziyade, kutsal bağların bir arada tuttuğu dini bir cemaat olan aile, kutsallık ve dinle olan bağını nasıl geliştirdi; modern zamanlarda aile ve din ilişkisi nasıl; yazımızda bu sorulara cevap arayacağız. >> Arkaik Dönemde Din…

Göç ve İnsan Psikolojisi

Bir sosyal olgu olarak göç ve onun insanların yaşamları üzerindeki derin etkileri sosyal bilimlerin araştırmalarında önemli yer tutar. Bir toplumdaki değişim ve dönüşümlerin daha iyi değerlendirilebilmesi için göç trafiğine bakmak, göçün hangi sebeplerle gerçekleştiğini analiz etmek gerekir. Bunun nedeni insanların yaşadıkları mekanlardan çeşitli nedenlerle başka…

Toplumsallaşma ve Din

Toplumsallaşma, sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve siyaset-bilimciler tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Antropologlar, kültüre girme olarak tanımlarken; psikologlar, bireysel gelişimin çeşitli yönleri üzerinde durmuştur. Siyaset bilimciler, siyasal davranışların gelişmesi yönüne bakarken, sosyologlar ise bireyin sosyo-kültürel ortama uyumunu düzenleyen kişisel özelliklerin edinilmesi olarak tanımlamıştır. Toplumsallaşmanın en önemli iki…

Cumhuriyet Halk Partisi Karşı Mahalleye Açılabilir Mi?

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’nın; ”Karşı mahalleden oy alacak bir dili benimseyeceğiz.” açıklaması, Türk modernleşmesi açısından önemlidir. Kuşkusuz bu yaklaşıma CHP içinden, özellikle kemalist modernleşme taraftarlarından direnç olacaktır. Geçmişte CHP’nin ideolojisinin bel kemiğini oluşturan laik/ pozitivist/ ilerlemeci paradigma, dini toplumu geri bırakan zihniyet olarak algılıyordu. Hala…

Küreselleşme ve Din

Küreselleşme Teorileri Küreselleşme teorisyenlerinin düşünceleri, bütün ulus-devletlerin sınırlarının kalkacağını savunan aşırı küreselleşme teorisi, küreselleşmenin ulusal ekonomik gelişmeyi açıklamak üzere geliştirildiğini iddia eden septik küreselleşme teorisi ve dünya düzenini şekillendirecek, birçok alandaki gelişmenin arkasındaki güdüleyici güç olarak küreselleşmeyi gören dönüştürücü küreselleşme teorisi olmak üzere üç gruba…