Sosyolojik Din Tanımları

Din, insanlığın her döneminde, hayatın her alanında varlığını hissettirmiş ve geçmişte olduğu gibi bugün de insanlara güçlü sosyal karakterinden dolayı bir ‘yaşam tarzı’ ve ‘kimlik’ imkanı vermiş bir sosyal fenomendir. Bu yazımızda din olgusunun, dinin kendi kendisini tarif eden tanımlarını değil; sosyoloji disiplini açısından ‘neliğini’…

Din Sosyolojisinin Konusu Nedir?

Din sosyolojisi terkibinde iki farklı şeye vurgu yapılır: Din ve sosyoloji. Bir ana bilim dalı olarak sosyoloji, her şeyden önce insanla ilgilenir. Tek bir insanla ilgilenen psikolojinin yerine sosyoloji, en az iki kişi arasında kalıplaşmış ve tipleşmiş ilişkilerle ilgilenmektedir. Din sosyolojisi de toplumun dinle olan…

Klasik Toplumsal Değişme Kuramları – Max Weber ve Karl Marx

Klasik toplumsal değişme kuramlarından en önemli ikisi şüphesiz Karl Marx ve Max Weber’in kuramlarıdır. Karl Marx, modernite ile meydana gelen büyük toplumsal değişme olgusunu üretim araçlarının sahipliği üzerinden değerlendirirken, Weber; ‘rasyonelleşme’ kavramı ile değerlendirmektedir. Marx’ın ‘Kapital’ ve ‘Komünist Manifesto’ kitapları kitlesel bir yankı uyandırırken, Weber’ın…

Kısaca Toplumsal Değişme ve Modernleşme Süreci

Değişme genel bir ifade olarak iki hal arasındaki farklılaşmaya işaret ederken toplumsal değişme kavramı, toplumların, toplumsal ilişkiler ağının ve kurumlarının bir süreç içerisinde yaşadığı değişmeyi anlatır. Toplumsal değişmeyi tetikleyen, ekonomik, coğrafi, demografik, teknolojik olmak üzere birçok faktör bulunmaktadır. Toplumlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, toplumsal değişmenin…

Aydın ve Entellektüel Kavramları Üzerine

Düşünce tarihinin en önemli sorunlarından biri entelektüellerin fonksiyonlarının ne olduğu sorunudur. Entelektüel kimdir, toplumla ilişkisi nasıldır, aydın ile entelektüel aynı mıdır, entelektüel ve aydın farklı kategorilerse özellikleri nelerdir? Bu sorular aydın ve entelektüel üzerine düşünce üretenler tarafından farklı yorumlanmıştır. >> Aydın/Entellektüel ne anlama gelir? >>…

Ulus ve Millet Kavramlarının Analizi

Günlük hayatımızda kavramların yanlış yahut yersiz kullanılmasıyla ortaya birçok huzursuzluk çıkabileceğine hepimiz şahit olmuşuzdur. Lakin sık kullandığımız ve anlamını bildiğimizden emin olduğumuz kelimelerin de altında bazı ayrımlar ve sırlar yatıyor olabilir. Örneğin; ulus ve millet kavramları… Yazımızda bu iki kavramı inceleyeceğiz. >> Ulus ve Millet…

Cemaat Tartışmasının Sosyolojik Anlamı

Özellikle 15 Temmuz sonrası yaşanan tartışmalar cemaat-devlet ilişkilerini tekrar gündeme taşıdı. Tartışmanın sağlıklı yürütülebilmesi için; Cemaatlerin İslam içindeki yeri, Cemaatlerin hangi toplumsal ihtiyaçlara cevap verdiğini, Cemaatlerin nasıl bir epistemolojik arka plana yaslandıklarını, Cemaat-siyaset ilişkilerini, Cemaatlerin içinden birinin nasıl bir terör örgütüne dönüştüğünü, Cemaatler konusunda yapılacak…

Modernizm ve Postmodernizm

Bu yazıda yeni dünya düzenini tesis eden modernite realitesini ve yine modernite içerisinde, ona karşı bir tepki olarak gelişen postmodernizmi, bilgi anlayışlarını, temsilci düşünürleri ve insanlık üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. >> Modern Düşünce ve Modernizmin Temeli >> Batı-dışı Toplumlarda Modernlik >> Modernite ve Bilgi Anlayışı >>…

Türk Nedir, Kimdir? Etnik Kimlik mi Etnisite mi?

Türk Milleti tarih sayfalarında binlerce yıl varlığını korumuş, evveliyatı neredeyse insanlık tarihi ile yaşıt en eski ve en soylu milletlerden biridir. Nuh Peygamber oğlu Yafes’in soyundan geldiği rivayet edilen Türk milleti, yüksek ahlaklı, savaşçı ve idealist karakterini gerek tarih sayfalarında gerekse edebi metinlerde işleyerek Dünya…

İbn-i Haldun Asabiyeti ve Akrabalık

İbn-i Haldun Tunus’da 27 Mayıs 1332 senesinde doğdu. Soylu bir ailenin çocuğuydu. Dönemin ünlü alimlerinden hadis, tefsir, akaid, fıkıh, şiir, edebiyat, felsefe, matematik ve daha birçok ilim dalında dersler aldı. Hayatının bazı dönemlerinde katiplik ve başvezirlik yaptı. Arap çöllerine gidip bedevi araplar ile beraber yaşadı.…