Eski Mısır’dan Yunanlara ve Romalılara, akabinde günümüze ulaşan yüzük takma âdeti modern ve ihtişam ikilisiyle büyük bir ekonomik değere dönüşmüştür. İslam dinine göre ise hem kadın, hem de erkeklerin yüzük takmalarında bir mahsur yoktur. Yalnız her konuda olduğu gibi İslam dinince belli ölçüler ve adaplar bulunur. Kesin bir Kur’an hükmü ile haram kılınmış veya helal sayılmış bir durum olmayıp, mezhep ve İslam âlimlerince farklı görüşlerle yüzük takma eylemi değerlendirilmiştir.

Hanefî mezhebine göre ihtiyaç olmadıkça ham maddesi ne olur olsun erkeklerin yüzük takmaması daha iyi görülmüştür. Altın yüzük ise erkeklerin takması haram sayılmıştır.[1] Hz. Peygamber (SAV)’in bir hadis-i Şerifinde; “İpek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal edilmiştir.” buyurduğu Tirmizî tarafından rivayet edilmiştir. (Tirmizî, Libas, 1).

Gümüş yüzüklerin de hem erkek, hem kadın tarafından takılması sakıncasız kabul edilmiş, ancak erkeğin yüzüğünün kadınlarınkine benzememesini ve üç gramdan daha az ağırlıkta olmasını uygun görmüşlerdir.[2] Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi benzer özelliklerde madenlerden yapılmış yüzüklerin ise takılması Hanefi mezhebince mekruh (yasak olmayan ama yapılmaması istenen) sayılmıştır. Akîk ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılan yüzüklerin takılması ise hem kadın, hem de erkek için caiz (Sakıncasız) kabul edilmiştir. (İbn Abidin, a.g.e.; V, 315).

Bütün İslam erbabı ve âlimlerince hem fikir olan yüzük takma adetlerine göre ise Allah (cc) veya Peygamberimizin lafsının yahut kişinin kendi ismi lafzının yüzüğe işlenmesinde bir sakınca yoktur. Ancak insan ve hayvan gibi canlı resimlerinin konulması, yüzüklere işlenip takılması günah ve haram kabul edilmiştir. İslami imge, peygamber ve Allah lafzı olan yüzüklerle helâya girilmemesi veya sakınılarak gizlenmesi gerekmektedir.

Yüzük Hangi Parmağa Takılmalıdır?

İslam dininin adab-ı muaşeret (görgü kuralları ve nezaket hali) çerçevesinde yüzüğün her iki elin herhangi parmağına takılmasında bir sakınca görülmemiştir. Herhangi birine takılabilir. Fakat sünnet olanı ise küçük parmağa takılmasıdır. [3]

Yüzük takmada en evla olanı erkeklerin yalnızca gümüş yüzük takmaları, kadınların ise taktıkları yüzüğü yabancı erkeklerden gizlemeleridir.

Evli Kadın Taşlı Yüzük Takabilir mi?

Maddesi, özelliği ne olursa olsun yüzüğün kadınlarca takılmasında bir mahsur yoktur. Ancak herhangi bir ziynet eşyasını ve yüzüğünü sokağa çıkarması, yabancı erkeklere göstermesi haram sayılmıştır.


[1] (el-Mevsılî, el-İhtiyar fi Ta’lili’l-Muhtar, Mısır IV, 224: Merginânî, el-Hidaye, IV, 82; İbn Abidîn, Reddü’lMuhtar, İst. 1233, V, 216).

[2] (el-Cezîrî, Kitabü’l-Fıkh ale’l-Mezahilai’l-Erbaa, II, 16; Alâuddin Abidin, El-Hediyyetü’l-Alâiyye, 1978, 318).

[3] (İbn Abidin, a.g.e., V, 316; Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII, 108).