Çevre Mühendisliği Bölümü, çevre ile ilgili konularda eğitim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştiren üniversite bölümüdür. Toprak, Hava ve Su gibi doğal kaynakların en üst düzeyde, en verimli halde kullanılması, kirlenmesine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması ve kirlenmenin neden olduğu estetik – ekonomik kayıpları önleyip, insan sağlığına, refah ve kaliteli yaşamına uygun çevre koşullarını sağlamaya yönelik eğitim, araştırma ve incelemeler, bu bölümde yapılmaktadır. Bu hususta nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir.

Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar, Bayındırlık ve İskân ile Kültür, Ulaştırma ve Sanayi Bakanlıkları başta olmak üzere birçok bakanlıkta, özel firma ve kuruluşta görev yapabilmektedir.

Çevre Mühendisliği Bölümünün Temel Gayesi: Toprak, Hava ve Su başta olmak üzere doğal kaynakların en verimli ve iyi biçimde kullanılmasını, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin tespitini ve kontrolünü yapmak; bunların yok edilmesi, kirlenmesi durumundaki estetik, çevrebilimle ilgili ve ekonomik kayıpları önlemek, insan sağlığına ve yaşam kalitesine uygun hale getirmek için çevreyi buna uygun koşullara kavuşturmak, bu hususlarda gerekli araştırmaları yapmak ve nitelikli elemanlar yetiştirmek temel gayesidir.

Çevre Mühendisliği Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Lisans düzeyinde dört boyunca matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel derslerin yanı sıra çağdaş çevre mühendisliğine yönelik meslekî dersler okutulmaktadır. Genel itibarıyla okutulan başlıca meslekî dersler şunlardır;

 • Çevre Kimyası,
 • Hidrolik,
 • Bilgisayar,
 • Mikrobiyoloji,
 • Çevre Kimyası,
 • Çevre Mikrobiyolojisi,
 • Kimyasal Mikrobiyoloji,
 • Kaynakların geliştirilmesi ve en iyi biçimde kullanılması vb. Derslerin birçoğu uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Staj Durumu: Zorunlu staj bulunmaktadır.

Çevre Mühendisliği Bölümü Unvan ve İşleri

Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar, “Çevre Mühendisi” unvanı kazanırlar. Çevre Mühendisleri, çevrede yapılan bütün üretim ve tüketim faaliyetlerini denetleyerek insanlığa, insan sağlığına, refahına, yaşam kalitesine, ekolojik dengeye ve doğal düzene zarar vermeyecek biçimde ayarlanması için gerekli önlemleri araştırır, gerekenlerin yapılmasını sağlar. Su, toprak, hava ortamlarında kalite kontrolleri yapar. Fabrika atıklarının insan ve canlı sağlığına verdiği zararları tespit eder,  zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar ve yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su şebekesi vb. sistemlerin insan sağlığına uygunluğunu denetleyip, kontrolünü yapar. Gerekli önlemler alınmasını sağlar.

Çevre Mühendisliği Bölümü Çalışma Alanları

Planlamacı ve Çevre Mühendisi olarak;

 • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Ulaştırma Bakanlığı,
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü,
 • DSI (Devlet Su İşleri),
 • İller Bankası,
 • Belediyeler,
 • Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlıkları vb. kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilmektedirler.

Çevre Mühendislerinin çalışabildiği diğer alanlar;

 • Sağlık Bakanlığı,
 • TÜBİTAK,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,
 • Devlet Demir Yolları Müdürlüğü,
 • Üniversiteler,
 • Türkiye İstatistik Kurumu vb

Özel sektörde;

 • Orta ve Büyük ölçekli endüstriyel fabrika ve tesisler,
 • Çevre danışmanlık firmaları,
 • Çevre teknolojileri geliştiren firmalar,
 • Kendi mühendislik büroları vb.