Birkaç farklı sözlük anlamı olsa da temelde inanç sistemine bağlı düşüncenin olgusudur. Sözlükte sıkça karşılaşılan anlam; “Tanrı düşüncesi esasına (teosentrik) dayanan, insanların kutsal saydığı şeylere karşı atıfta bulunan toplumsal kurumdur.

Din, aslında toplumun olağanüstü güçlere, kutsal olarak nitelendirdiği farklı varlıklara tanrısal atıf yükleyerek tapınma ve türlü gizemli olgulara verilen addır. Yeryüzünde ilahi, batıl gibi farklı kategorilerde dinler bulunur. Genel unsur bakımından gözlemlenecek olursa her toplum için, kendi inancı ve dini hak, kutsal ve doğrudur. Her dinin temel özellik ve ilkeleri vardır. Dini ritüel ve törenler, simge ve yazıtlar, kutsal kişi ve mekanlar temel özellikler iken, doğruyu söylemek, adam öldürmemek, güzel şeyler yapmak, ülküyü gerçekleştirmek gibi ortak ilkeler vardır. Zira hiç bir dil, günah işlemeyi ve yalan söylemeyi doğru kabul etmemektedir.

Din sözcüğünün kökeni Arapça olup, ayrıca fizik terimi olarak da “ağırlığı bir gram olan bir kütlenin hızını saniyede bir santimetre kadar artırmaya kadir güç birimi” demektir. Arap dilinde “dal, ye ve nun” harflerinden oluşur. Arapça’da yol anlamına geldiği gibi borç (deyn) anlamına da gelmektedir.

İslam ilahi inancına göre ise; Allah tarafından elçiler vasıtasıyla insanlara ulaştırılmakta olan ilahi kanun ve hükümleridir. Amacı ise insanları doğru yola iletmek, kötülükten alıkoymaktır.

Yeryüzünde Yaygın Dinler

Kutsal kitaplarla ilahi hükümlerin iletilmiş olduğu dört büyük kitap tüm topluluklarca bilinmektedir. Ancak yalnızca üç din günümüzde kitle toplamış durumdadır. Nüfus yoğunluğuna göre bunlar; Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilik’tir.

Hristiyanlık: Temelde tektanrı inancını benimseyen, orta doğu kökenli dinlerdendir. Hz. İsa (a.s.)’nın Yeni Ahit’teki öğreilerine dayanan dindir. Hz. İsa’nın ismine atfen isevilik gibi nitelendirildiği de görülür. İnanan kişilere Hristiyan, kutsal kitaba ise “İncil” denilmektedir. Baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi (teslis) bilinen olgulardır.

İslamiyet: Sözlük kökeni Arapça olup, mana olarak teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmektir. Allah’ın emir ve yasaklarına uymayı emreden islamın kitabı, Ona itaat etmeyi gerektiren hükümlerin ve daha birçok gizem, bilimsel olgu ve de tarihi kıssanın yer aldığı kutsal kitaba ise “Kur’an-ı Kerim” denilmektedir. Tektanrı inancı esastır.

Yahudilik: Kökeni Arapçaya dayanan sözcüktür. Yahudilik veya Musevilik olarak da nitelendirilir. İbranilerin kutsal kitabı olarak adlandırılan Tanah ile gelen ve ardından da Tamud’da devam ettirilen kutsal metinlerden yola çıkılarak yaygınlaşan tektanrılı dindir. Babil Sürgününden sonra milli din haline gelmiş ilahi dinlerdendir. İsrailoğullarının dini inaç sistemini oluşturan din Yahudiliktir.

Ayrıca budizm, hinduizm, tötemcilik, göktanri dini, şamanizm gibi dinler de vardır…