Etik kavramı; ahlakî unsurlardan faydalanılarak insan davranışlarına yön verme bilimidir ve insan davranışlarına yönelik kabul görmüş değerler, standartlar olarak ahlak bilimidir.

*** Etik Kavramı;

 • Ahlak üzerinde konuşup sorgular ve tartışıp düşünerek yargılar. Ahlakî olanın özünü, temelini araştıran felsefi etkinliktir.
 • Ahlakî bir felsefe, ahlak görüşü yahut anlayışıdır.
 • Asla coğrafi mekân, dil, renk, ırk, din, etnik köken, ayırmaca gibi değişkenlerin etkisi altına girmemektedir. Fakat etik ilkelerle davranış sergileyen birey ve toplumlar coğrafi bölge ve dâhil oldukları renklerine, ırk ve milletlerine daha fazla mana katabilmekte, insanlığa kalıcı değerler kazandırabilmektedir.
 • Doğru/yanlış – İyi/kötü belirterek neyin yapılması, neyin de yapılmaması gerektiğini belirler.
 • İnsanlarca oluşturulmuş bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturmakta olan değerleri, normları, doğru-yanlış veya iyi-kötü gibi kuralları ahlakî açıdan araştırıp inceleyen felsefî disiplindir.
 • Aynı zamanda iyi – kötü davranışların belirleyici, düzenleyici disiplinidir.
 • Açık esasları, belli alana tabi yazılı kural ve töreleri içermesi beklenmektedir.
 • Kuralları evrensel kabul görmektedir.
 • Gündelik yaşantıda bireylerin nasıl yaşayacaklarına ilişkin kuramsal bakış açısı getirir.
 • Görece barındırmaz.
 • Bireylerin kişisel, toplumsal yaşamdaki ahlakî sorunlarını ele alarak inceler.

*** Ahlak Kavramı;

 • Bir çeşit bilinç dâhili meslektir. İç ve dış ahlak olmak üzere bütüncüldür. Bireylerin berrak duyguları, dışa yönelik davranışlarıyla bütünleştiğinde iç dünyanın güzelliği dış dünyada diğer insanlarla paylaşılan dünyayı harika kılmaktadır.
 • Etiğin gündelik yaşantıda uygulamaya yansıyan kurallar bütünüdür.
 • Etiğin temel araştırma konusudur.
 • Geniş kapsamda, nasıl davranılacağına ilişkin yazılı olmayan standartlar bütünüdür.
 • Gündelik yaşantıda bireylerin yaşamalarına ilişkin ince detayları kapsayan uygulama alanıdır.
 • Temel ilişiklik durumu hem insan davranışı hem de ilişkilerin yönetimi ile ilgilidir. İnsan yaşantısının çok daha kıymetli olması hususunda birtakım kurallarla ilgilidir.
 • İnsanî kavramdır.
 • İnsanlar arasında ilişkilerin iyi – kötü biçimindeki nitelendirmenin davranış ve eylemsel, yaşamsal formudur.
 • Bağlı bulunulan toplum, din, milliyet etkisi altındadır. Ayrıca vicdanın ait olduğu bireyler üzerinde ciddi etkileri söz konusudur ve yöreseldir.

Ahlakın olduğu yerde kardeşlik, eşitlik, özgürlük, sevgi-saygı, hukuk ve adalet gibi üstün vasıflar bulunur. İçsel berraklık, dirlik ve düzen, fayda ve zarafet söz konusudur. İyi ahlaklılık, erdemli olma felsefesidir.

Mevlüt TAPAN