Yerel Yönetimler Bölümü, iki yıllık önlisans ve dört yıllık lisans programı dâhilinde eğitim-öğretim sunan bölümlerdendir. İki yıllık önlisans yerel yönetimler bölümü, il özel idarelerine ve belediyelere ara eleman yetiştirmek maksadıyla kurulmuştur. Şimdilik sadece Marmara Üniversitesinde dört yıllık lisans programı olarak okutulan lisans programı da mevcuttur. Lisans bölümünün amacı ise belediyelere ve il özel idarelerine orta – üst düzey yöneticiler yetiştirmektir.

İlk mezunlarının akabinde lisans programı mezunları kamu yönetimi alanını dolduracaktır. Yerel Yönetim Bölümünün varlığı kamu yönetimi mezunlarının aleyhinedir, zira asıl uzmanlık alanı çevre ve şehirleşme, belediyecilik olan Kamu Yönetimi’ni doğrudan ilgilendirmediği gerekçesiyle iş alanları sınırlandırılabilir.

Yerel Yönetimler Bölümü ve Birimi, yaptıkları ve sundukları hizmetler açısından bakıldığında topluma ve halka en yakın yönetim birimlerini teşkil etmektedir. Küreselleşme süreciyle beraber kamusal hizmetlerin büyük bir kısmı önemli ölçüde yerel yönetimlere aktarılmaya başlanmıştır. Bu alanda da eğitimli iş gücü ihtiyacı artmıştır, artmaya da devam etmektedir.

Yerel Yönetimler Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Temel Bilgi Teknolojileri, Hukukun Temel Kavramları, Türk Anayasa Hukuku, İktisada Giriş, Davranış Bilimleri ve Genel Matematik ile Genel Muhasebe dersleri okutulmaktadır. Meslekî olarak ise Halkla İlişkiler, Yönetim ve Organizasyon, Kentsel ve Çevresel Koruma, Restorasyon ve Koruma İlkeleri, Türk Siyasal Hayatı, Proje Analizi ve Değerlendirme ile Kamu Maliyesi gibi dersler öğretilmekte, okutulmaktadır. Belediye, İmar ve Gayrimenkul Mevzuatı, Türk Vergi Sistemi, İdare Hukuku, Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler Maliyesi ve Yerel Yönetimler gibi dersler de bölümün önemli diğer dersleri arasındadır. İlaveten Türk Dili, İnkılâp ve Yabancı dil dersleri de zorunlu okutulmaktadır.

DGS Durumu: Dikey Geçiş Sınavı ile bazı lisans bölümlerine geçiş yapılabilmektedir.

Yerel Yönetimler Bölümü İş İmkânları

Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Valilikler görev yapabilecekleri temel resmi kurumlardır.

Yerel Yönetimler Bölüm Mezunlarının Görevleri ve Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Bölüm mezunları, görevleri kapsamında mahalli idareler meslek elemanı kurumlarında;

  • Kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda vatandaşlarımızın dilekçelerini inceler,
  • Bahse konu dilekçelerin karşılanması için üst düzey yöneticilerin verdiği karar ve talimatları uygular,
  • Gerekli yazışmaları yapar, yazıları üst düzey yöneticilere imzalattırır veya kendileri imzalar,
  • Yöneticilerin aldıkları yöresel, mali ve teknik konulardaki birtakım karar ve talimatları yerine getirir.

Mahalli idareler meslek elemanı olmak, yerel yönetimler bölümü okumak ve mesleği icra etmek için öncelikle düşüncelerini iyi biçimde yazıya dökebilmek gerekmektedir. Bu alanda görev yapmak isteyen kimselerin düşüncelerini yazıya dökebilme gücüne sahip olması gerekir. Ayrıca;

  • Yönergeleri algılayabilmeli ve uygulayabilmelidir.
  • Dikkatli, birbirlerine benzer işleri yapmaktan sıkılmayan, güler yüzlü kimseler olmalıdır.
  • İnsanlara yardım etmekten mutluluk duyan bireyler için ideal mesleklerdendir.

Yerel Yönetimler Alanında Kullanılan Alet, Malzeme, Araç ve Gereçler

Bilgisayar, Daktilo, Büro Malzemeleri, Kırtasiye Malzemeleri vb.