Din, insanların kutsal atıflarda ve ilahi betimlemelerde bulunduğu inanç sistemidir. Dünya üzerinde tam manada dinlerin sayısını belirlemek mümkün olmayıp, 25’den çok daha fazla sayıda dini inanış olduğu kesindir. Bütün dinlerde ortak gaye göz önüne alındığında insanlara bir hayat tarzı ve dünya görüşü sunmak, insanları toplamak ve değer biçme ile yaratıcıya imalar atfetmek yegâne amaçlardandır.

Dünya dinleri kategorileştirilecek olursa; Ortadoğu, Uzakdoğu, Yeni Dünya, Kabile, Tanrıyı Reddeden, Şeytani, Parodi, Taraftarı Kalmayan ve Semavi dinler gibi listelemek mümkündür.

  1. İslam Dini: 7 Milyardan fazla inananı bulunan ve dünyada en yaygın 2. Din olan semavi dinlerin sonuncusudur. Tek tanrı inancına dayalı, son elçi ve resulü Hz. Muhammet (S.a.v) olan, 7. Yüzyılda kutsal kitabı Kur’an-ı Kerimle beraber Allah tarafından gönderilmiş dindir. Tüm öğretileri Kur’an-ı Kerim ve peygamberin sünneti – hadisleridir. İmanın ve İslamın şartlarına uymak, ibadet etmek ön esastır. Yaşamın her anında kural ve öğreti sunmaktadır. İnsanlık için kolaylaştırıcı ve semavi – manevi yönlerden güçlü öğretiler sunan dindir. İki temelde ayrı mezhebi (Öğreti Yolu) vardır; Sünnilik (Ehli Sünnet ve el Cemaat), Şiilik. Bu mezhepler de kendi içinde farklı mezheplere ayrılmıştır.
  2. Hristiyanlık: Ortadoğu kökenli, tek tanrı inancına dayanan ve 2.4 Milyardan fazla inananı bulunan semavi dinlerden 2.’sidir. Kutsal kitabı “Kitab-ı Muhaddes” olarak adlandırılmıştır ve İncil olarak bilinir. Hz. İsa’nın elçiliği ile Allah tarafından İsrail oğullarına gönderilmiştir. Dünyanın adeta balta girmemiş ormanlarına dahi ulaşmış denilebilecek kadar geniş coğrafyaya yayılmıştır. Hristiyanlıkta birçok mezhep olup, her mezhebin kendi Kilisesi bulunmaktadır. Kalotik, Ortodoks, Protestan gibi mezhepleri vardır. Baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi söz konusudur.
  3. Hinduizm (Sanātana Dharma / Vaidika-Dharma: Hindistan, Nepal ve Bangladeş civarından yaygın olup, yaklaşık 900 Milyon inananı olan dünyanın yaygın 3. Dinidir. Kutsal kitabı “Kutsal Vedalar” olarak nitelendirilir. Budizm dininden farklı bir vahiy dinidir. Doğaüstü varlıklara ve Tanrıya inanırlar. Peygamberlik (Rişi) kavramı vardır, ancak semavi dinlerden farklıdır. Semavi olarak tanrı tarafından gönderilmeyip, sonradan kazanılabilen bir olgu olarak görülmektedir. Bu kişi birçok doğum-ölüm döngüsünden geçmekte, yaşlı ve deneyimli üst düzeyde ruhani olgu yaşamış kişilerdir. Gizli bilgilere ve vahiylere ulaşmış, tanrısal hakikati almış şahsiyetlerdir.